ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «GoBeAwesome – Η δική σου awesome στιγμή»

 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COCA-COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, επί της οδού Φραγκοκκλησιάς αρ. 9, με ΑΦΜ 094277965 της ΔΟΥ Φ.Α.Ε. Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από τους κ.κ. Παναγιώτα Λαμπροπούλου και Παναγιώτη Θανάσουλα (εφεξής καλούμενη η «Διοργανώτρια») σε συνεργασία με την εταιρεία με την επωνυμία [Ι.Ν. ΛΕΟΥΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Διακρ. Τίτλος JNL+ ], η οποία εδρεύει [στην Αθήνα], επί της οδού [Καρτάλη 4, Τ.Κ. 11528], με ΑΦΜ [094356380 – ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ] και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από [τον κ. Νικόλαο Λεούση](εφεξής καλούμενη η «Διαφημιστική») προκηρύσσει διαγωνισμό με την ενδεικτική ονομασία «GoBeAwesome – Η δική σου awesome στιγμή» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί διαδικτυακά δια του διαδικτυακού τόπου της Διοργανώτριας υπό www.gobeawesome.gr (εφεξής ο «Διαδικτυακός Τόπος»).
 2. Σκοπός του Διαγωνισμού είναι η ανάδειξη μέσω κληρώσεως τυχερών νικητών, στους οποίους η Διοργανώτρια θα απονείμει τα δια του παρόντος υπό όρο 13 προβλεπόμενα δώρα.
 3. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στον όρο 4 κατωτέρω, δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδος που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους (εφεξής οι «Συμμετέχοντες»).
 4. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής με την ιδιότητά τους οι υπάλληλοι της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής, καθώς και οι σύζυγοι αυτών και οι συγγενείς των ανωτέρω μέχρι δεύτερου βαθμού.
 5. Διάρκεια του Διαγωνισμού. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 14/6/2017, ώρα 14:00, έως και την 26/7/2017, ώρα 23:59.
 6. Διευκρινίζεται ότι για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής.
 7. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στους όρους 3 και 4 του παρόντος, κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό ακολουθώντας τα βήματα της διαδικασίας που περιγράφεται κατωτέρω:
 8. Επισκέπτεται το Διαδικτυακό Τόπο,
 9. Επιλέγει την ένδειξη «Λάβε Μέρος»,
 • Αναρτά στο Διαδικτυακό Τόπο τη δική του φωτογραφία ή ένα video με τη δική του awesome στιγμή
 1. Συμπληρώνει στη «Φόρμα Συμμετοχής Διαγωνισμού» τα εξής στοιχεία του: (α) ονοματεπώνυμο, (β) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), (γ) τηλέφωνο. Εναλλακτικά μπορεί να συμπληρώσει τη Φόρμα Συμμετοχής Διαγωνισμού κάνοντας «σύνδεση» («log-in») στο προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook. Οι Συμμετέχοντες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την ορθή υποβολή των στοιχείων τους.
 2. Μετά τη συμπλήρωση της «Φόρμας Συμμετοχής Διαγωνισμού» και για την καταχώριση της συμμετοχής τους, ο Συμμετέχων θα καλείται: (α) να δηλώσει ότι συμφωνεί και αποδέχεται τους παρόντες όρους, και (β) να δηλώσει ότι συναινεί στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων σύμφωνα με τους όρους συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

 

Οι Συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα πολλαπλής συμμετοχής στο Διαγωνισμό θα μπορούν εν τούτοις να ανακηρυχθούν νικητές και να κερδίσουν δώρο διά του Διαγωνισμού μία (1) μόνο φορά.

 

 1. Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών ολοκληρώνεται και η διαδικασία υποβολής συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί η Διοργανώτρια ή τρίτο πρόσωπο, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, με τα στοιχεία Συμμετεχόντων θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό από το σύστημα της Διοργανώτριας ή του εν λόγω τρίτου προσώπου, καθώς και την εγκυρότητα της συμμετοχής του.
 2. Με την επιφύλαξη των όρων του παρόντος, ιδία δε όσων αναφέρονται στους όρους 12 και 30, η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική έχουν το δικαίωμα να επαληθεύσουν την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσουν οποιονδήποτε Συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Επιπλέον, η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική διατηρούν το δικαίωμα να ακυρώσουν οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε Συμμετέχοντα στον Διαγωνισμό ή να του απαγορεύσουν την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνουν ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη.
 3. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού. Μετά το πέρας της διάρκειας του Διαγωνισμού και συγκεκριμένα την 27/7/2017 και ώρα 12:00 θα διεξαχθεί ηλεκτρονική κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Διοργανώτριας (Λεωφόρος Κηφισίας 60, Μαρούσι, 151 25), παρουσία εκπροσώπων της Διοργανώτριας. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν δωδεκα (12) νικητές (εφεξής οι «Νικητές» και έκαστος εξ αυτών ο «Νικητής»).
 4. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν επίσης και πέντε (5) επιλαχόντες νικητές (εφεξής οι «Αναπληρωματικοί»), οι οποίοι θα μπορέσουν να διεκδικήσουν το Δώρο με σειρά προτεραιότητας είτε σε περίπτωση μη έγκυρης συμμετοχής του αρχικού νικητή είτε σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον αρχικό νικητή είτε σε περίπτωση που ο αρχικός νικητής αρνηθεί/δεν παραλάβει το δώρο.
 5. Στην εν λόγω κλήρωση για την ανάδειξη Νικητών και Αναπληρωματικών θα υποβληθεί το σύνολο των «έγκυρων συμμετοχών». Ως «έγκυρη συμμετοχή» νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω:
 6. έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 7 ανωτέρω,
 7. δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το συμμετέχοντα ή τρίτο των συστημάτων της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου,
 • δεν προσβάλλει τα χρηστά ήθη, και
 1. έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής, εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται στον όρο 5 ανωτέρω.

 

 1. Δώρα: Οι δώδεκα (12) Νικητές του Διαγωνισμού θα κερδίσουν δώρα (εφεξής το «Δώρο» / τα «Δώρα») ως ακολούθως:

 

 1. Δώρό 1ου & 2ου Νικητή: ένα (1) smartwatch
 2. Δώρο 1ου – 12ου Νικητή: ένα (1) κιβώτιο δώδεκα (12) τεμαχίων Frulite On The Go 500ml ανά Νικητή. Διευκρινίζεται ότι οι Νικητές θα επιλέξουν τη γεύση της αρεσκείας τους.
 3. Ενημέρωση για την κατακύρωση – Απόδοση των Δώρων. Oι Νικητές θα ενημερώνονται από την Διοργανώτρια ή τη Διαφημιστική ή από τρίτο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό των ανωτέρω μέσω προσωπικού μηνύματος στο λογαριασμό που διατηρεί κάθε Νικητής στο Facebook ή - εφόσον κάποιος Νικητής δεν διατηρεί λογαριασμό στο Facebook - με την αποστολή σχετικού ενημερωτικού μηνύματος, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που έχει δηλωθεί κατά την υποβολή συμμετοχής στο Διαγωνισμό σύμφωνα με τον όρο 7 ανωτέρω.
 4. Η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των Νικητών που οφείλονται σε έλλειψη απάντησης στη σχετική τηλεφωνική κλήση ή σε μη λήψη ή μη ανάγνωση από αυτούς, για οποιονδήποτε λόγο, του ως άνω ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail).
 5. Για την κατακύρωση του Δώρου οι Νικητές θα πρέπει εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) ημερών από την σχετική τηλεφωνική επικοινωνία ή αποστολής σε αυτούς του ως άνω ηλεκτρονικού μηνύματος να επικοινωνήσουν με την Διοργανώτρια ή/και τη Διαφημιστική στα στοιχεία επικοινωνίας που θα του υποδειχτούν. Κατά την παραλαβή των Δώρων τους οι Νικητές θα πρέπει να επιδεικνύουν σε εντεταλμένους προς τούτο υπαλλήλους της Διοργανώτριας, την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ταυτοπροσωπία των Νικητών και συμπληρώνοντας και υπογράφοντας το ειδικό έντυπο παραλαβής των Δώρων. Η αξιοποίηση του Δώρου δύναται κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας να τελεί υπό την προϋπόθεση προσκόμισης εκ μέρους του Νικητή σχετικής δήλωσης ή οποιουδήποτε άλλου έγγραφου που αφορά στην αξιοποίηση του Δώρου.
 6. Αν παρέλθει το χρονικό αυτό διάστημα και ο Νικητής, παρά το γεγονός ότι έχει ενημερωθεί προσηκόντως, δεν απαντήσει για οποιονδήποτε λόγο θα ανακηρύσσεται Νικητής από την Διοργανώτρια ο πρώτος κατά σειρά προτεραιότητας Αναπληρωματικός. Οι Αναπληρωματικοί θα μπορούν να αποδεχθούν τα Δώρα κατά τρόπο και εντός προθεσμίας που θα ανακοινωθεί από την Διοργανώτρια ή/και τη Διαφημιστική κατά τη διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας στους Αναπληρωματικούς.
 7. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η αποκλειστική προθεσμία που προβλέπεται ανωτέρω υπό 16 για τους Νικητές, καθώς και η αντίστοιχη αποκλειστική προθεσμία που θα επικοινωνηθεί από την Διοργανώτρια ή/και τη Διαφημιστική στους Αναπληρωματικούς, το δικαίωμα παραλαβής των Δώρων αυτόματα απόλλυται και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι της Διοργανώτρια ή/και της Διαφημιστικής. Η προσπάθεια ειδοποίησης των Νικητών, και κατά περίπτωση των Αναπληρωματικών, θα αποδεικνύεται πλήρως με την απλή βεβαίωση του σχετικά επιφορτισμένου υπαλλήλου της Διοργανώτριας ή της Διαφημιστικής ή/και τρίτου προσώπου που ενεργεί για λογαριασμό των ανωτέρω.
 8. Η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των Νικητών που οφείλονται σε μη λήψη ή μη ανάγνωση από αυτούς, για οποιονδήποτε λόγο, του ως άνω ηλεκτρονικού μηνύματος ή σε έλλειψη απάντησης εκ μέρους του Νικητή στη σχετική τηλεφωνική επικοινωνία, καθώς και για τυχόν μη αποστολή για οποιονδήποτε λόγο στη Διοργανώτρια ή τη Διαφημιστική του προαναφερθέντος απαντητικού ηλεκτρονικού μηνύματος αποδοχής εκ μέρους των Νικητών ή μη λήψη του μηνύματος αυτού για οποιονδήποτε λόγο από τη Διοργανώτρια ή τη Διαφημιστική.
 9. Η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη εάν οι Νικητές (ή κατά περίπτωση οι Αναπληρωματικοί) αδυνατούν, έχουν αρνηθεί ή αδρανήσει για οποιοδήποτε λόγο ή επιδείξει αδιαφορία ή αμέλεια προκειμένου να κατακυρώσουν τα Δώρα τους εντός της ανωτέρω αποκλειστικής προθεσμίας, ή αν η συμμετοχή τους ακυρωθεί, ή αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής τους στον Διαγωνισμό. Στις περιπτώσεις αυτές οι Νικητές χάνουν κάθε δικαίωμα, απαίτηση ή αξίωσή τους επί των Δώρων, και τα τελευταία παραμένουν εις χείρας της Διοργανώτριας, η οποία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απόδοσής τους και δικαιούται να προβεί κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική της ευχέρεια είτε στην ακύρωση των μη αποδοθέντων Δώρων είτε στην περαιτέρω διάθεσή τους.
 10. Ευθύνη. Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά στην κάλυψη της αξίας των Δώρων που θα δοθούν και σε καμία περίπτωση δεν εκτείνεται σε τυχόν άλλα έξοδα που συνδέονται με την αξιοποίησή του. Κατά πάντα δε χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο η Διοργανώτρια δύναται να αντικαταστήσει τα παρεχόμενα δώρα με άλλα ίσης αξίας, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια.
 11. Τα Δώρα που θα δοθούν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού είναι απολύτως συγκεκριμένα και οι Νικητές δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής τους με χρήματα, άλλα προϊόντα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.
 12. Κατά την αξιοποίηση των Δώρων η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική ενδέχεται να κάνουν χρήση υπηρεσιών τρίτων. Η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική δεν ευθύνονται για τυχόν κακή ή πλημμελή εκτέλεση των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν από τρίτους, για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν υποστεί οιοσδήποτε κάνει χρήση των Δώρων ή κατά την παροχή υπηρεσιών συνδεομένων οπωσδήποτε με τα ανωτέρω Δώρα, ούτε υπόσχονται ούτε εγγυώνται την εκτέλεση των συμβατικών ή άλλων υποχρεώσεων οποιουδήποτε τρίτου σε σχέση με τα εν λόγω Δώρα.

24.   Διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική πέραν των ρητά αναφερομένων στο παρόν, δεν καλύπτουν καμία άλλη δαπάνη, που ενδεχομένως δημιουργηθεί στο πρόσωπο του Νικητή του Διαγωνισμού ή κατά περίπτωση των Αναπληρωματικών κατά την παραλαβή και αξιοποίηση των Δώρων, αλλά και στο πρόσωπο των Συμμετεχόντων κατά τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό κατά τα ανωτέρω.

25.  Η συμμετοχή των Συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό καθώς και η αποδοχή του Δώρου εκ μέρους των Νικητών ισοδυναμεί αυτομάτως με δήλωση απαλλαγής ευθύνη της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής από πάσης ευθύνης συμπεριλαμβανομένης, χωρίς κανένα περιορισμό, ευθύνης για τυχόν ατύχημα, σωματική ή άλλη βλάβη.

 1. Τα Δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία την προκήρυξη, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κ.λ.π., έναντι της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια τελούμενες και δεν εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας που ενδέχεται να συντρέξουν ως προς αυτούς.
 2. Η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους Συμμετέχοντες, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς άμεσα ή έμμεσα από το Διαγωνισμό.
 3. Διευκρινίζεται ότι παρότι η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική έχουν τη δυνατότητα να επιβλέπουν και να λαμβάνουν μέτρα για την προσήκουσα χρήση του Διαδικτυακού Τόπου, είναι δυνατό σε οιονδήποτε χρόνο να παρουσιάζεται σε αυτόν γλώσσα ή εν γένει υλικό που μπορεί να είναι ακατάλληλο για ανηλίκους. Η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική δεν μπορούν να εγγυηθούν ότι οι Συμμετέχοντες ή και άλλοι χρήστες δε θα τοποθετήσουν υλικό στον ανωτέρω Διαδικτυακό Τόπο, το οποίο μπορεί να κριθεί ακατάλληλο για ανηλίκους. Η Διοργανώτρια ή και η Διαφημιστική ουδεμία ευθύνη φέρουν για τυχόν πρόσβαση μέσω του διαδικτύου σε πληροφορίες, αγαθά και υπηρεσίες που αντίκεινται στον νόμο, τα χρηστά ήθη ή είναι ακατάλληλα ή ανάρμοστα για ορισμένες κατηγορίες προσώπων και ιδίως για ανηλίκους.
 4. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική δε φέρουν καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό τους ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο τηλεφωνικό δίκτυο ή διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή των δελτίων συμμετοχής ή τα ηλεκτρονικά αρχεία που πρέπει να διατηρηθούν και αφορούν τον παρόντα Διαγωνισμό καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.
 5. Αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε Συμμετέχων παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό του Διαδικτυακού Τόπου, η συμμετοχή του στον Διαγωνισμό ακυρώνεται πάραυτα και η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές.
 6. Πληροφορίες – Παράπονα. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο: 210 6381730, ή να αποστέλλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση iro.spontidaki@cchellenic.com από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) και από τις 09.00 μέχρι τις 17.00.
 7. Προσωπικά Δεδομένα. Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, η Διοργανώτρια θα τηρήσει αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων και σύμφωνα με τον όρο 7 του παρόντος (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail), αριθμό τηλεφώνου), τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για το σκοπό της διενέργειας του Διαγωνισμού. Τα δεδομένα δύνανται να διαβιβαστούν και σε συνεργάτες της Διοργανώτριας που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της για τον ως άνω σκοπό.
 8. Οι Συμμετέχοντες δίνουν τη συγκατάθεσή τους στην Διοργανώτρια να τηρήσει αρχείο με τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα για τον ως άνω σκοπό και κατά περίπτωση τους ως άνω σκοπούς.
 9. Κάθε Συμμετέχων και κάθε υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων, έχει το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης καθώς και το δικαίωμα αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων του σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 έως 13 του Ν. 2472/1997 περί προστασίας από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα ως άνω δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν είτε μέσω αποστολής συστημένης επιστολής στη Διοργανώτρια, στη διεύθυνση που αναγράφεται στην αρχή του παρόντος είτε με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση iro.spontidaki@cchellenic.com υπεύθυνος δε επεξεργασίας για τις ανάγκες του νόμου αυτού ορίζεται η Διοργανώτρια. 
 10. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτά γνωρίσματα της Διοργανώτριας
 11. Ο Διαγωνισμός δεν χρηματοδοτείται, υποστηρίζεται οργανώνεται ή συνδέεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με το Facebook και τα τελευταία ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των Συμμετεχόντων για τον Διαγωνισμό.
 12. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων. Η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν ή/και να ανακαλέσουν ή να ματαιώσουν τον Διαγωνισμό ή να μεταβάλουν τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή και οποιονδήποτε άλλο όρο του, να αλλάξουν τα προσφερόμενα δώρα με άλλα ίσης αξίας κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, τον τρόπο παροχής τους και τον αριθμό τους για οποιονδήποτε λόγο με ειδοποίηση πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής. Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται εγκαίρως πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής μέσω του Διαδικτυακού Τόπου. Η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική μπορούν επίσης να διακόψουν τον Διαγωνισμό χωρίς προειδοποίηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας. Σε περίπτωση δε ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση και αξίωση κατά της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω οποιασδήποτε μεταβολής του.
 13. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.
 14. Αποδοχή των όρων. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή (α) όλων των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων, (β) των όρων χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου, και (γ) των πάσης φύσεως όρων χρήσης του Facebook και τη συνακόλουθη παραίτηση των Συμμετεχόντων από κάθε σχετική αξίωση, απαίτηση και δικαίωμα έναντι της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής. Ρητά επίσης διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια και η Διαφημιστικής ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των Συμμετεχόντων ή και οιουδήποτε τρίτου για παραβίαση εκ μέρους των Συμμετεχόντων των πάσης φύσεως όρων χρήσης του Facebook..
 15. Οι παρόντες όροι τροποποιούν και αντικαθιστούν τους όρους συμμετοχής στον Διαγωνισμό με ημερομηνία κατάθεσης 13/6/2017, που έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο Κηφισιάς Ευαγγελία Γουλανδρή (οδός Γ. Δροσίνη αρ. 5, Κηφισιά, τηλ. 210 80 15 345), απ’ όπου οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να λάβει αντίγραφο αυτών με δική του δαπάνη. Επίσης βρίσκονται στην διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου μέσω του Διαδικτυακού Τόπου.

 

Μαρούσι, Ιούλιος 2017

Για τη Διοργανώτρια

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος