Dusted Days – Roger Skateboards in Philadelphia

Σκονισμένες μέρες από τη Roger Skateboards με τους Max Taylor, Nate Lacoste, Bill Pierce και Will Blakley, να επισκέπτονται τα spot της Philadelphia!