1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COCA–COLA 3Ε Ελλάδος ΑΒΕΕ», η οποία εδρεύει στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, επί της οδού Φραγκοκλησιάς αρ. 9, με ΑΦΜ 094277965 της ΔΟΥ Φ.Α.Ε. Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από τους κ.κ. Παναγιώτα Λαμπροπούλου και Παναγιώτη Θανάσουλα (εφεξής καλούμενη η «Διοργανώτρια»), σε συνεργασία με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΚΟΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ», η οποία εδρεύει στην Παλλήνη Αττικής, Εθνικής Αντιστάσεως 253, με ΑΦΜ 800424345 της ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από τον κύριο Ανδρέα Μ. Κουρή (εφεξής καλούμενη η «ΑΚΟΗ»), προκηρύσσει  διαγωνισμό  με την ενδεικτική ονομασία «ON THE GO TO SCHOOL« (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί μέσω του λογαριασμού Frulite On The Go που διατηρεί η Διοργανώτρια στην ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης «www.facebook.com» (εφεξής καλούμενη «Facebook») υπό τη διεύθυνση https://www.facebook.com/FruliteOnTheGo (εφεξής καλούμενη «Ιστοσελίδα»).
 2. Σκοπός του Διαγωνισμού είναι η ανάδειξη δέκα (10) μεγάλων νικητών, οι οποίοι θα κερδίσουνέκαστοςαπόμία (1) συλλεκτική τσάντα Eastpak διακοσμημένη με σχέδια από graffiti καλλιτέχνη, η οποία θα περιέχει συσκευασίες FruliteOnTheGo.
 3. Στο Διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδος οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους (εφεξής καλούμενοι ως οι «Συμμετέχοντες») και οι οποίοι έχουν ανοίξει και διατηρούν ενεργό λογαριασμό («account») στο Facebook. Οι Συμμετέχοντες όμως που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους μπορεί να κληθούν από τη Διοργανώτρια να παράσχουν για τη συμμετοχή τους την γραπτή έγκριση των γονέων ή κηδεμόνων τους ή των ασκούντων την γονική μέριμνα αυτών ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού και πάντως σε κάθε περίπτωση κατά την παραλαβή του δώρου τους.
 4. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό οι υπάλληλοι της Διοργανώτριας και της ΑΚΟΗ, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς των ανωτέρω μέχρι και δευτέρου βαθμού.
 5. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας της Διοργανώτριας ή της ΑΚΟΗ.
 6. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από τις 8 Σεπτεμβρίου 2014, ώρα 19:00, έως και τις 25 Σεπτεμβρίου 2014, ώρα 23:59.
 7. Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στους όρους 3 και 4 του παρόντος, κατά το χρονικό διάστημα από τις 8/9/2014 και ώρα 19:00:01 έως και 25/9/2014 και ώρα 23:59:59, οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα: (α) επισκέπτεται το λογαριασμό Facebook του Frulite On The Go που διατηρεί η Διοργανώτρια στο Facebook, (β) κάνει “Like” και απαντάει σωστά υπό τη μορφή υποβολής “Comment” στην ερώτηση που βρίσκεται στο ειδικό wall post του Διαγωνισμού, που βρίσκεται αναρτημένο στο Timeline του λογαριασμού Facebook του Frulite On The Go και (γ) αποδέχεται τους παρόντες όρους συμμετοχής στο Διαγωνισμό κάνοντας “Like» και “Comment”.
 8. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανωτέρω ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής της συμμετοχής στο Διαγωνισμό.Οι Συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους.
 9. Οι Συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα μίας (1) μόνο συμμετοχής ακολουθώντας τη διαδικασία ανωτέρω. Μπορούν δε να κερδίσουν δώρα διά του Διαγωνισμού μία (1) μόνο φορά.
 10. Μετά το πέρας της διάρκειας του Διαγωνισμού, και συγκεκριμένα στις 26/9/2014, θα αναδειχθούν μετά από ηλεκτρονική κλήρωση στα γραφεία της Διοργανώτριας (Κηφισίας 60, Μαρούσι, ΤΚ 15125) παρουσία εκπροσώπων της Διοργανώτριας, οι νικητές  του Διαγωνισμού (εφεξής οι «Νικητές»), οι οποίοι θα προκύψουν από τους Συμμετέχοντες που έχουν απαντήσει με comment σωστά στην ερώτηση του ειδικού wall post του Διαγωνισμού.
 11. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν δέκα (10) Νικητές οι οποίοι θα κερδίσουν έκαστος από μία (1) συλλεκτική τσάντα Eastpak διακοσμημένη με σχέδια από graffiti καλλιτέχνη, η οποία θα περιέχει συσκευασίες FruliteOnTheGo (εφεξής το «Δώρο»).
 12. Από την ίδια ως άνω διαδικασία θα αναδειχθούν και δέκα (10) αναπληρωματικοί νικητές (εφεξής οι «Αναπληρωματικοί»), οι οποίοι θα μπορέσουν να διεκδικήσουν το Δώρο με σειρά προτεραιότητας είτε σε περίπτωση μη έγκυρης συμμετοχής  των αρχικών Nικητών είτε σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τους αρχικούς Νικητές, είτε σε περίπτωση που οι αρχικοί Nικητές αρνηθούν ή δεν παραλάβουν το Δώρο.
 13. Οι Νικητές θα ανακοινωθούν στην Ιστοσελίδα του Διαγωνισμού στο Facebook στις 26/9/2014 και ώρα 15:00 με το όνομα χρήστη, με το οποίο συμμετείχαν στο Διαγωνισμό κατά τα ανωτέρω. Οι Νικητές θα ειδοποιηθούν με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στον προσωπικό λογαριασμό Facebook μέσω του οποίου έλαβαν μέρος στο Διαγωνισμό. Οι Νικητές, προκειμένου να κατοχυρώσουν το Δώρο τους, θα πρέπει εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την αποστολή σε αυτούς του ως άνω ηλεκτρονικού μηνύματος να αποστείλουν στη Διοργανώτρια απαντητικό ηλεκτρονικό μήνυμα  με τα στοιχεία τους (όνομα, επώνυμο, e-mail, αριθμός κινητού τηλεφώνου) προκειμένου να ενημερωθούν για τον τρόπο παραλαβής του Δώρου τους. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ως άνω προθεσμία, θα ειδοποιείται από τη Διοργανώτρια ο επόμενος κατά σειρά προτεραιότητας Αναπληρωματικός, ο οποίος θα πρέπει επίσης, εντός  αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών να αποστείλει στη Διοργανώτρια απαντητικό ηλεκτρονικό μήνυμα  με τα στοιχεία του (όνομα, επώνυμο, e-mail, αριθμός κινητού τηλεφώνου) προκειμένου να ενημερωθεί για τον τρόπο παραλαβής του δώρου του.
 14. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ως άνω αποκλειστική προθεσμία, το δικαίωμα για παραλαβή αυτόματα απόλλυται και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι της Διοργανώτριας. Η προσπάθεια ειδοποίησης των Νικητών και αντίστοιχα των Αναπληρωματικών Νικητών θα αποδεικνύεται πλήρως με την απλή βεβαίωση του σχετικά επιφορτισμένου υπαλλήλου της Διοργανώτριας ή της ΑΚΟΗ.
 15. Η Διοργανώτρια και/ή η ΑΚΟΗ δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των Nικητών, ή/και των Αναπληρωματικών- κατά περίπτωση, λόγω του ότι οι τελευταίοι δεν έλαβαν το ως άνω ηλεκτρονικό μήνυμα στο προσωπικό λογαριασμό τους στο Facebook ή δεν έλαβαν γνώση του περιεχομένου του μηνύματος λόγω μη ανάγνωσης αυτού, καθώς και για τυχόν μη αποστολή για οποιονδήποτε λόγο στη Διοργανώτρια του προαναφερθέντος απαντητικού ηλεκτρονικού μηνύματος αποδοχής του Δώρου εκ μέρους των Νικητώνή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
 16. Οι Νικητές θα μπορούν να παραλάβουν το Δώρο τους αυτοπροσώπως από τα γραφεία της ΑΚΟΗ στην Παλλήνη Αττικής, επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 253, έως και τις 10/10/2014, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα -Παρασκευή, 11:00-17:00) που θα τους δηλωθούν από την ΑΚΟΗ κατά την ανωτέρω επικοινωνία, επιδεικνύοντας σε εντεταλμένους προς τούτο υπαλλήλους της, την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ταυτοπροσωπία του Νικητή και συμπληρώνοντας και υπογράφοντας το ειδικό έντυπο παραλαβής δώρου. Σε περίπτωση που οι Νικητές διαμένουν εκτός Αθηνών, το Δώρο τους θα αποσταλεί σε αυτούς ταχυδρομικά και με έξοδα της Διοργανώτριας στην ταχυδρομική διεύθυνση που δήλωσαν κατά την επικοινωνία τους με την ΑΚΟΗ και σε χρόνο που θα τους δηλωθεί κατά την ανωτέρω επικοινωνία. Μετά την παραλαβή του Δώρου κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας έναντι των Συμμετεχόντων παύει να υφίσταται.
 17. Με την επιφύλαξη των όρων του παρόντος οι Νικητές που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, μπορούν να διεκδικήσουν και να παραλάβουν το Δώρο τους αποκλειστικά και μόνον υπό την προϋπόθεση της έγγραφης συναίνεσης από τον γονέα ή κηδεμόνα ή τον ασκούντα νόμιμα τη γονική μέριμνα αυτών.
 18. Η Διοργανώτρια και/ ή η ΑΚΟΗ δεν φέρουν καμία ευθύνη εάν οι Νικητές (ή Αναπληρωματικοί- κατά περίπτωση) έχουν αρνηθεί ή αδρανήσει για οποιοδήποτε λόγο ή επιδείξουν αδιαφορία ή αμέλεια προκειμένου να παραλάβουν ταχυδρομικά το Δώρο τους ή αν η διεύθυνση που έχουν δηλώσει δεν είναι ορθή, δεν κατοικούν, απουσιάζουν ή δεν βρίσκονται εκεί, ή δεν υπάρχει εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για την παραλαβή του Δώρου, ή αν η συμμετοχή τους ακυρωθεί, ή αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής τους στον Διαγωνισμό. Στις περιπτώσεις αυτές οι Νικητές (ή ο Αναπληρωματικοί – κατά περίπτωση) χάνουν κάθε δικαίωμα, απαίτηση ή αξίωσή τους επί του Δώρου, το οποίο παραμένει εις χείρας της Διοργανώτριας, η οποία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απόδοσής του και δικαιούται να προβεί κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική της ευχέρεια είτε στην ακύρωση του μη αποδοθέντος Δώρου είτε στην περαιτέρω διάθεσή του.
 19. Η Διοργανώτρια και/ή η ΑΚΟΗ δεν ευθύνονται για πραγματικά ελαττώματα που τυχόν εμφανισθούν στο Δώρο που θα παραλάβουν οι Νικητές (ή Αναπληρωματικοί – κατά περίπτωση).
 20. Τα δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία τον Διαγωνισμό, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κ.λ.π., έναντι της Διοργανώτριας και της ΑΚΟΗ. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας και/ή της ΑΚΟΗ περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις τους από δόλο ή βαριά αμέλεια τελούμενες και σε καμία περίπτωση δεν θα εκτείνεται σε πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια, τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.
 21. Τα δώρα που θα δοθούν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού είναι απολύτως συγκεκριμένα και προσωποπαγή, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα προϊόντα ή δώρα.
 22. Διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια και η ΑΚΟΗ πέραν των ρητά αναφερομένων στο παρόν, δεν καλύπτουν καμία άλλη δαπάνη, που ενδεχομένως δημιουργηθεί στο πρόσωπο των Νικητών κατά την παραλαβή και αξιοποίηση του Δώρου τους αλλά και στο πρόσωπο των Συμμετεχόντων κατά τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό κατά τα ανωτέρω.
 23. Η Διοργανώτρια ή/και η ΑΚΟΗ διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν ή/και να ανακαλέσουν τον Διαγωνισμό ή να μεταβάλουν τις ημερομηνίες διεξαγωγής της ή/και οποιονδήποτε άλλο όρο του, συμπεριλαμβανομένου χωρίς κανέναν περιορισμό τον τρόπο διεξαγωγής του. Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται στο κοινό μέσω της Ιστοσελίδας με ημερομηνία ισχύος της ως άνω τροποποίησης ή/και ανακλήσεως κ.λ.π. την ημερομηνία της σχετικής γνωστοποίησης. Η Διοργανώτρια (ή/και η ΑΚΟΗ) μπορεί επίσης να διακόψει ή να ακυρώσει τον Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές η Διοργανώτρια ή/και η ΑΚΟΗ ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των Συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση δε ματαίωσης του Διαγωνισμού οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση και αξίωση κατά της Διοργανώτριας ή/και της ΑΚΟΗ  ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω οποιασδήποτε μεταβολής του.
 24. Τα σχόλια (εφεξής καλούμενα το «Υλικό») τα οποία θα αναρτούν στην Ιστοσελίδα οι Συμμετέχοντες στο πλαίσιο του Διαγωνισμού πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με την κείμενη νομοθεσία ή/και δικαιώματα τρίτων (όπως ενδεικτικά περιεχόμενο που είναι άσεμνο, ανήθικο, πορνογραφικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό, απειλητικό, ενδέχεται να υποκινήσει ρατσιστικό μίσος, βλάσφημο, παραβιάζει άμεσα ή έμμεσα την ιδιωτική ζωή, τα προσωπικά δεδομένα, τις πολιτικές ή/και θρησκευτικές πεποιθήσεις ή περιεχόμενο που παραβιάζει καθ’ οιονδήποτε τρόπο δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων) (εφεξής καλούμενο «Ακατάλληλο Περιεχόμενο»).
 25. Οι Συμμετέχοντες που επισκέπτονται την Ιστοσελίδα και χρησιμοποιούν τις εφαρμογές της και γενικότερα τις δυνατότητες που δίδει, δεν θα πρέπει να προσβάλουν τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή να καταχωρούν ευαίσθητα δεδομένα ή υλικό που περιέχει προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας περιεχόμενο έναντι Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής ή οποιουδήποτε τρίτου. Η Διοργανώτρια ή/και η ΑΚΟΗ διατηρούν το δικαίωμα να αποκλείουν την ανάρτηση προσβλητικού, ανήθικου, παράνομου και εν γένει Ακατάλληλου Περιεχομένου στην Ιστοσελίδα χωρίς προειδοποίηση. Η Διοργανώτρια διατηρεί, μεταξύ άλλων, το δικαίωμα να απορρίψει κάθε συμμετοχή σε περίπτωση που το Υλικό περιέχει Ακατάλληλο Περιεχόμενο.
 26. Εντούτοις, παρόλο που η Διοργανώτρια ή/και η ΑΚΟΗ έχουν τη δυνατότητα να επιβλέπουν και να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την προσήκουσα χρήση της Ιστοσελίδας, είναι δυνατό σε οιονδήποτε χρόνο να παρουσιάζεται σε αυτήν γλώσσα ή εν γένει υλικό που μπορεί να είναι ακατάλληλο για ανηλίκους. Η Διοργανώτρια ή/και η ΑΚΟΗ δεν μπορούν να εγγυηθούν ότι οι Συμμετέχοντες δε θα τοποθετήσουν υλικό στην Ιστοσελίδα, το οποίο μπορεί να κριθεί ακατάλληλο για ανηλίκους ή να αποτελεί εν γένει Ακατάλληλο Περιεχόμενο. Η Διοργανώτρια ή/και η ΑΚΟΗ ουδεμία ευθύνη φέρουν για τυχόν ανάρτηση Ακατάλληλου Περιεχομένου και πρόσβαση μέσω του διαδικτύου σε πληροφορίες, αγαθά και υπηρεσίες που αντίκεινται στον νόμο, τα χρηστά ήθη ή είναι ακατάλληλα ή ανάρμοστα για ορισμένες κατηγορίες προσώπων και ιδίως για ανηλίκους. Εάν ο χρήστης του διαδικτύου θεωρεί ότι το υλικό που αναρτάται στην Ιστοσελίδα ή σε τμήμα αυτής προσβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματά του ή δικαιώματα τρίτων μπορεί να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση frulite.otg@gmail.com  προσδιορίζοντας επακριβώς το υλικό ή το τμήμα του υλικού που θεωρεί προσβλητικό και τους λόγους που υποστηρίζουν τον ισχυρισμό του.
 27. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. H Διοργανώτρια ή/και η ΑΚΟΗ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό τους ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή των καταχωρήσεων που γίνονται στα πλαίσια του Διαγωνισμού.
 28. Αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή χρήστης της Ιστοσελίδας παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό αυτών, η συμμετοχή του στον Διαγωνισμό ακυρώνεται πάραυτα και η Διοργανώτρια ή/και η ΑΚΟΗ διατηρούν το δικαίωμα να αναφέρουν το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές.
 29. H Διοργανώτρια ή/και η ΑΚΟΗ έχουν το δικαίωμα να επαληθεύσουν την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσουν οποιονδήποτε Συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Επιπλέον η Διοργανώτρια ή/και η ΑΚΟΗ διατηρούν το δικαίωμα να ακυρώσουν οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε Συμμετέχοντα στον Διαγωνισμό ή να του απαγορεύσουν την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνουν ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις, του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, την ελληνική νομοθεσία, γίνεται κατά τρόπο που αντιβαίνει το γράμμα και το πνεύμα του Διαγωνισμού, καταστρατηγεί ή επιχειρεί να καταστρατηγήσει καθ’ οιονδήποτε τους όρους της.
 30. Η Διοργανώτρια ή/και η ΑΚΟΗ δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους Συμμετέχοντες, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς άμεσα ή έμμεσα από τον Διαγωνισμό.
 31. Οι Συμμετέχοντες (ή κατά περίπτωση οι γονείς/κηδεμόνες/ασκούντες τη γονική μέριμνα αυτών) δίνουν στην Διοργανώτρια ή/και την ΑΚΟΗ το δικαίωμα, δημοσίευσης του ονόματός τους, για διαφημιστικούς σκοπούς  σε οποιοδήποτε μέσο και με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς οικονομική ή άλλη απαίτηση από μέρους τους. Επιπλέον, οι Συμμετέχοντες (ή κατά περίπτωση οι γονείς/κηδεμόνες/ασκούντες τη γονική μέριμνα αυτών) ρητώς συναινούν στη χρησιμοποίηση εκ μέρους της Διοργανώτριας ή/και της ΑΚΟΗ των προσωπικών τους δεδομένων που προκύπτουν από το Υλικό της συμμετοχής τους, με σκοπό να αναρτηθούν δημοσίως στο πλαίσιο του Διαγωνισμού αλλά και για την προωθητική επικοινωνία της Διοργανώτριας με κάθε τρόπο ή/και μέσο.
 32. Περαιτέρω, στα πλαίσια του Διαγωνισμού η Διοργανώτρια θα τηρήσει αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων που αναφέρονται ανωτέρω (Facebook profile name, ονοματεπώνυμο, αριθμός κινητού τηλεφώνου, e-mail, και ταχυδρομική διεύθυνση), τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για το σκοπό της διενέργειας του Διαγωνισμού αλλά και για την προωθητική επικοινωνία της Διοργανώτριας με κάθε τρόπο ή/και μέσο. Τα δεδομένα δύνανται να διαβιβαστούν στην ΑΚΟΗ καθώς και σε συνεργάτες αυτής και της Διοργανώτριας που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό τους για τους ως άνω σκοπούς.
 33. Οι Συμμετέχοντες (ή κατά περίπτωση οι γονείς/κηδεμόνες/ασκούντες τη γονική μέριμνα αυτών) δίνουν την συναίνεση τους στη Διοργανώτρια να τηρήσει αρχείο με τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα για τους ως άνω σκοπούς. Τα δεδομένα θα τηρηθούν μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997.
 34. Κάθε Συμμετέχων (ή κατά περίπτωση οι γονείς/κηδεμόνες/ασκούντες τη γονική μέριμνα αυτών) έχει το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης καθώς και το δικαίωμα αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων του σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 έως 13 του Ν. 2472/1997 περί προστασίας από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα ως άνω δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν  μέσω αποστολής συστημένης επιστολής στη Διοργανώτρια στη διεύθυνση Κηφισίας 60, Μαρούσι Αττικής ΤΚ 15125, είτε να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση frulite.otg@gmail.com, υπεύθυνος δε επεξεργασίας για τις ανάγκες του νόμου αυτού ορίζεται η Διοργανώτρια.
 35. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας ή της ΑΚΟΗ.
 36. Ο Διαγωνισμός δεν χρηματοδοτείται, υποστηρίζεται οργανώνεται ή συνδέεται καθ’ οποιονδήποτε τρόπο με το Facebook και τα τελευταία ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των Συμμετεχόντων για τον Διαγωνισμό.
 37. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή (α) όλων των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων και (β) των πάσης φύσεως όρων χρήσης του Facebook και την συνακόλουθη παραίτηση των Συμμετεχόντων από κάθε σχετική αξίωση, απαίτηση και δικαίωμα έναντι της Διοργανώτριας και της ΑΚΟΗ. Ρητά επίσης διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια και η ΑΚΟΗ ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των Συμμετεχόντων ή και οιουδήποτε τρίτου για παραβίαση εκ μέρους των Συμμετεχόντων των πάσης φύσεως όρων χρήσης του Facebook.
 38. Όσοι επιθυμούν να ενημερωθούν περαιτέρω σχετικά με τον Διαγωνισμό, μπορούν να αποστείλουν σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση frulite.otg@gmail.com .
 39. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε διαφορά σχετική με τον Διαγωνισμό επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.
 40. Οι παρόντες όροι συμμετοχής έχουν κατατεθεί στην Συμβολαιογράφο Ευαγγελία Γουλανδρή (οδός Γ. Δροσίνη αρ. 5, Κηφισιά, τηλ.210 8015 345), απ’ όπου οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να λάβει αντίγραφο αυτών με δική του δαπάνη. Επίσης βρίσκονται στην διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου μέσω της Ιστοσελίδας.

 

Μαρούσι, 8 Σεπτεμβρίου 2014

Για τη Διοργανώτρια

 

Οι TheGreatBoarders θέλουν να σε ακούν! Γράψτε μας το σχόλιό σου, πες μας τη γνώμη σου για να αρχίσει η κουβέντα! Παρακαλούμε όμως τα κείμενα να μην περιέχουν περιεχόμενο το οποίο παραβιάζει τους Όρους Χρήσης της ιστοσελίδας, ιδίως υβριστικό, ρατσιστικό ή παράνομο περιεχόμενο.

0 comments